ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಪ್ರದರ್ಶನ

2011 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್1
2012 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್1
2013 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್1
2014 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್1
2020 ISPO ಶೋ1
HK ಶೋ1
2015 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್1
2018 ISPO ಶೋ1
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ISPO2

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಚಿತ್ರ